20 سال گذشت

 

30 تیر سال 74 بود. درست 20 سال قبل در چنین روزی که سیاوش از پیش ما رفت. سیاوش برادر کوچکتر من بود. من 10 سالم و او هشت سالش بود که امواج دریا او را از ما گرفت. هنوز هم صدایش، وقتی برای آخرین بار با هم حرف می زدیم توی ذهنم مانده است.

 

 
/ 0 نظر / 19 بازدید